Zij houden ons scherp

Bij de RvA zijn we kritisch op wat we doen. Het geeft ons inzicht in wat we kunnen verbeteren. Daarom zijn we steeds in gesprek met vertegenwoordigers van onze klanten en stakeholders.

Een betrokken Gebruikersraad

In 2023 heeft de RvA twee keer overleg gehad met de vertegenwoordigers van onze klanten in de Gebruikersraad. Met de Gebruikersraad is de verbinding verstevigd door meer diepgaande gesprekken. We spreken met hen over key performance indicators, bijvoorbeeld voor doorlooptijden. Ook wisselen we ervaringen en kennis uit over ontwikkelingen in de markt.

De Gebruikersraad vindt efficiency belangrijk en ondervraagt de RvA hierop constructief-kritisch. Onderwerpen zoals een beoordelingsprogramma, de arbeidsmarkt, de toepassing van niet-geharmoniseerde normen, duurzaamheid, informatieveiligheid en bijwoningen komen aan de orde. De pilot aangekondigde uitbreidingsaanvragen is ook besproken in de Gebruikersraad. Verder praat de RvA de Gebruikersraad bij over de implementatie van de digitalisering en de performance.

De Gebruikersraad heeft positief geadviseerd over de tarieven in 2024.

Strategisch Adviesforum over duurzaamheid

De RvA mocht in oktober 2023 stakeholders ontvangen om over duurzaamheid te praten. Aanwezig waren vertegenwoordigers uit de lab-wereld, het bedrijfsleven, de overheid en schemabeheerders.

Er is in de sessie gesproken over de mogelijkheden die wij allen hebben om bij te dragen aan een duurzamere wereld, ook als kwaliteitsinfrastructuur. Veel gehoord was het belang van normontwikkeling op het gebied van duurzaamheid en de mogelijkheid duurzaamheidsvragen mee te nemen in de wijze van beoordelen. Opvallend is het grote aantal schema’s dat door de RvA wordt gehanteerd waarin duurzaamheidsaspecten zijn opgenomen.

De output van het Strategisch Adviesforum Duurzaamheid wordt in 2024 gebruikt voor het uitwerken van het duurzaamheidsbeleid. Voor het verkleinen van de eigen footprint wordt ingezet op vormen van duurzaam reizen, minder printen en afval scheiden op kantoor.

“Samen met onze stakeholders zijn we scherp op wat we doen en waar het beter kan”

Onpartijdigheidsoverleg

Het is belangrijk dat de RvA onpartijdig is in haar handelen. Het betrekken van belanghebbenden bij het proces voor het borgen van de onpartijdigheid sluit aan bij de norm ISO/IEC 17011 waar de RvA aan moet voldoen.

Onder leiding van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de RvA hebben de acht deelnemers van het onpartijdigheidsoverleg, dit zijn vertegenwoordigers van stakeholders van de RvA, een door het management opgestelde risicoanalyse over de onpartijdigheid van de RvA bediscussieerd.

De totstandkoming van en de methodiek achter de risicoanalyse is op voorhand door een onafhankelijke externe accountant getoetst.

Interessante artikelen