Ons werk voor klanten

Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen bedienen, ontwikkelt de RvA zich continu. Van accreditatie tegen nieuwe normen tot het aangaan van nieuwe samenwerkingen.

Betrouwbaarheid claims in ISO/IEC 17029

In 2023 is de eerste accreditatie voor de nieuwe norm ISO/IEC 17029 uitgereikt. Met deze norm is het mogelijk voor organisaties om te worden geaccrediteerd voor validatie- en verificatieactiviteiten die gaan over de betrouwbaarheid van informatie die is vastgelegd in claims of uitspraken. Denk bijvoorbeeld aan claims of uitspraken in rapporten of verklaringen over energiebesparing, CO2-emissies, maatschappelijk verantwoord ondernemen, een footprint of een algemene verklaring over de eigenschappen die een product heeft.

De 17029 norm speelt momenteel een grote rol bij het EU-Emission Trading System (EU-ETS). Deze norm gaat ook een rol spelen bij het reduceren van emissies in de scheepvaart. Momenteel is dat nog geen harde verplichting.

Verificatie van broeikasgassen in ISO/IEC 17029

Alle afgegeven accreditaties voor de verificatie van broeikasgassen zijn in 2023 overgegaan naar de EN-ISO/IEC 17029. De RvA is ondertekenaar van de Multilaterale overeenkomst van EA voor deze norm.

Een mogelijk nieuw werkgebied voor de EN-ISO/IEC 17029 is de verificatie van milieujaarrapportages volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze Europese regeling is in 2023 gepubliceerd en biedt de mogelijkheid voor lidstaten om accreditatie van verificatie-instellingen mogelijk te maken. De RvA is in contact met diverse partijen, waaronder het ministerie van Financiën en het eigen ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), om deze optie voor Independent Assurances Services Providers (certificerende instellingen) in Nederland mogelijk te maken.

Pilot norm voor biobanken

In 2023 is er ook hard gewerkt aan de ontwikkeling voor de accreditatie van biobanken. Biobanken zijn er voor de opslag van biologisch materiaal en van groot belang voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Hoe meer gegevens en materiaal beschikbaar zijn, hoe beter er onderzoek kan worden gedaan.

Drie instellingen nemen deel aan de pilot en zijn in de voorbereidende fase voor de accreditatiebeoordeling. Inmiddels hebben een training en workshops van deskundigen plaatsgevonden.

Vanuit EA en ILAC is de Multilaterale overeenkomst voor de biobanken opgezet, waar de RvA zich voor kan aanmelden na het verlenen van de eerste accreditatie.

Cyber security norm IEC 62443

De oproep voor de ontwikkeling van accreditatie voor de industriële cyber security norm IEC 62443 uit 2022 heeft geleid tot een ontwikkelproject voor een tweetal instellingen. Deze industriële cyber security norm beschermt vitale processen en infrastructuur tegen (digitale) dreigingen en is een verbijzondering van de ISO/IEC 27001. Dit ontwikkelproject is door de RvA in 2023 gestart en is nog in uitvoering; de certificerende instellingen hebben meer tijd nodig om hun aanvraag tot accreditatie goed in orde te hebben. We vermoeden dat er al meer met deze norm wordt gewerkt, maar nog niet onder accreditatie.

Samenwerking RDI voor Cyber Security Act

Met de Rijksdienst Digitale Infrastructuur (RDI) is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het gezamenlijk uitvoeren van beoordelingen in het kader van de Cyber Security Act (CSA). Eind 2023 is het eerste schema door de Europese Commissie vastgelegd in een Implementing Act.

De beoordelingen van het Cybersecurity-schema voor Common Criteria (EUCC) worden in 2024 uitgevoerd. ENISA, de EU Agency for Cybersecurity heeft een centrale rol gekregen in het ‘certification framework’ door de technische basis voor certificering voor te bereiden. De RvA heeft hieraan meegewerkt via de EA.

 

Nieuwe normversies ISO 15189:2022 en ISO/IEC 17043:2023

Voor de ISO 15189:2022 voor medische laboratoria en de ISO/IEC 17043:2023 voor organisatoren van ringonderzoeken zijn nieuwe versies van de accreditatienormen verschenen. In 2023 heeft de RvA de transitieprojecten opgezet voor deze normen, de betreffende instellingen zijn geïnformeerd en beoordelaars zijn getraind op het toepassen van de nieuwe normen. De transitie voor de ISO 15189 loopt tot eind 2025, die van de ISO/IEC 17043 tot eind mei 2026. Aanvankelijk waren er problemen op EU-niveau met de harmonisatie van de normen, deze zijn begin 2024 deels opgelost. De RvA heeft vertrouwen in een goed verloop.

Pilot aangekondigde uitbreidingsaanvragen

Al langer maken klanten hun wens kenbaar aan de RvA voor een kortere doorlooptijd van uitbreidingsaanvragen, ter uitbreiding van hun ‘scope’. Hun belang voor een kortere ‘time to market’ is groot, omdat hun directe klanten erom vragen. De RvA neemt deze wens serieus en heeft daarom actie ondernomen.

In 2019 en 2020 is gewerkt aan het verkorten van de doorlooptijden en in 2023 zijn collega’s bij de afdeling Operations aan de slag gegaan met een hele nieuwe aanpak in de vorm van een pilot, in samenwerking met een drietal klanten.

Doel is om de afhandeling te versnellen en het verwachtingsmanagement te verbeteren door vooraf beoordelaarscapaciteit te reserveren. Dit is niet vrijblijvend voor de klant; deze committeert zich daarmee aan een tijdige aanlevering van de benodigde documenten. We zien dat deze aanpak leidt tot een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd.

In 2023 voert het projectteam een grotere pilot uit met meerdere klanten. Als deze pilot slaagt, wordt de nieuwe werkwijze geïmplementeerd en beschikbaar gemaakt voor alle klanten.

 

“Accreditatie versterkt de marktpositie van onze klanten; daarom blijven we vernieuwen”

Wegwijs-trainingen

In 2023 heeft de RvA de Wegwijs-trainingen voortgezet. Tijdens deze trainingen maken onze nieuwe klanten en nieuwe collega’s van onze klanten kennis met de RvA.

Klanten leren tijdens deze bijeenkomsten wat de rol en de aanpak is van de RvA. Bovendien gaan ze zich meer vertrouwd voelen met onze organisatie. We zien dat deze trainingen bij ons op kantoor merkbaar drempelverlagend werken. De klant neemt gemakkelijker contact met ons op.

In totaal zijn er in 2023 zes trainingen georganiseerd. Vijf sessies voor medewerkers van bestaande klanten en één voor medewerkers van nieuwe klanten. Deze worden  zeer gewaardeerd door de deelnemers.

 

Interessante artikelen