2023 in cijfers en tabellen

Dit is het overzicht van de operationele activiteiten van de RvA in 2023. Ter vergelijking laten sommige overzichten de cijfers van 2022 zien.

 

Verleende accreditaties

Er worden voor de verschillende normen regelmatig nieuwe accreditaties verleend. Tegelijkertijd vinden in alle segmenten ook fusies en overnames plaats, waardoor accreditaties worden ingetrokken. Per saldo is het totaal aantal verleende accreditaties licht afgenomen.

Accreditaties wereldwijd in 2023

flag
0

Nederland (ZBO)

pin_drop
0

Rest Europa

travel_explore
0

Wereldwijd

Nieuwe accreditaties

Het aantal initiële aanvragen was in 2023 0ngeveer even hoog als in 2022. Ten opzichte van 2022 is het gewogen gemiddelde van de doorlooptijd in 2023 met 18% afgenomen.

Uitbreidingen

Het aantal aanvragen voor uitbreiding van de scope was in 2023 voor bijna alle activiteiten substantieel hoger dan in 2022. Het totale gewogen gemiddelde van de doorlooptijd van de beoordeling van de uitbreidingsaanvragen ligt in 2023 ruim 3% hoger dan in 2022. De gemiddelde doorlooptijd laat wel grote verschillen zien per activiteit en per individuele aanvraag.

Verlichte regimes

Op 15% van de verleende accreditaties is een verlicht regime van toepassing. Dit is lichte toename ten opzicht van 2022, waar op 14% van de verleende accreditaties een verlicht regime van toepassing was.

Geschillen, schorsingen en intrekkingen

Als een RvA-beoordelingsteam van mening is dat een klant niet aan de eisen voldoet, schrijft het team een zogenoemde afwijking (NC). Het kan zijn dat de klant het niet eens is met de interpretatie van de eisen door het team. De beoordeelde partij heeft in dat geval de mogelijkheid melding te maken van een interpretatiegeschil. De behandeling van zo’n geschil wijst uit hoe de norm moet worden geïnterpreteerd. De meeste geschillen komen vanuit de ISO 15189.

Uitkomsten van interpretatiegeschillen 2023

De uitkomsten van interpretatiegeschillen (inclusief nog ‘In behandeling’)

De behandeling van klachten

Conform de Algemene wet bestuursrecht hanteert de RvA een procedure voor klachten over de RvA als bestuursorgaan. Deze QA008-procedure is direct toegankelijk via onze website (www.rva.nl).

 

 

In 2023 hebben we 21 klachten in behandeling genomen. De meeste gingen over de planning en termijnen van een beoordeling.

De afgelopen paar jaar is gewerkt aan de toegankelijkheid van de RvA, ook de benadering via de website is verbeterd. Dit heeft ertoe geleid dat vaker contact wordt opgenomen. Maar ook dat de klacht soms geen echte klacht is maar een verzoek om informatie.

Klachten geven ons inzicht in ons handelen. Daardoor kunnen we onze processen verbeteren. Naar aanleiding van de klachten zijn zeven interne verbetertrajecten gestart. De effectiviteit van verbetertrajecten worden gemonitord tijdens de interne audit.

Meldingen en signalen

Bij ongenoegen of twijfels over het werk van een geaccrediteerde organisatie kan er een melding worden ingediend bij de RvA. In de regel heeft de indiener van de melding al geklaagd bij de geaccrediteerde instelling. Als dat niet zo is, dan betrekt de RvA de informatie naar eigen inzicht bij het toezicht op de geaccrediteerde organisatie.

Meldingen dragen bij aan het kunnen uitspreken van gerechtvaardigd vertrouwen over de geaccrediteerde instelling. De toename van het aantal meldingen kan deels worden gewijd aan de verbetering van de toegankelijkheid van de RvA, waar het afgelopen jaar veel aandacht voor is geweest.

 

 

De meeste meldingen betroffen organisaties die zijn geaccrediteerd op het gebied van inspectie en certificatie. De meldingen gaan voornamelijk over de uitvoering van werkzaamheden van de betreffende organisatie en daarmee over het niet voldoen aan de accreditatie eisen.

Meldingen of signalen worden in principe onderzocht tijdens een eerstvolgende reguliere beoordeling. Het bestuur van de RvA kan naar aanleiding van een melding tot een extra beoordeling besluiten als de inhoud van het gesignaleerde zodanig ernstig lijkt, dat er aan de betrouwbaarheid van het werk van de geaccrediteerde organisatie moet worden getwijfeld. Van de meldingen die we hebben ontvangen in 2023 zijn geen extra beoordelingen ingepland, in 2022 waren er 10 extra beoordelingen.

De behandeling van bezwaren en Woo-verzoeken

In 2023 zijn twee bezwaren ingediend. Eén bezwaar is ingetrokken. Naar aanleiding van het andere bezwaar heeft er eind 2023 een gesprek plaatsgevonden dat heeft geleid tot aanpassing van de beschikking. De verwachting is dat als gevolg hiervan het bezwaar zal worden ingetrokken. Ten tijde van het opstellen van dit publieksverslag is dit nog niet gebeurd.

Ook zijn vijf Woo-verzoeken (Wet open overheid) ingediend; twee daarvan zijn ingetrokken, twee zijn deels ingewilligd en één verzoek is integraal afgewezen.

Interessante artikelen