Borging met toezicht en advies

De RvA mag en moet in een hoge mate van zelfstandigheid functioneren. Toezicht op ons werk en advies bij de besluitvorming over accreditatie zijn daarbij van groot belang.

Toezicht op ons werk en advies bij de besluitvorming over accreditatie borgen de deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de RvA en zorgt voor een kritische toets op onze activiteiten en bedrijfsvoering.

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur de doelstellingen van de RvA realiseert en staat het bestuur met advies bij. Selectie van de leden vindt plaats op basis van kennis en competenties.

Commissie accreditaties

De commissie accreditaties bestaat uit vijf leden. Zij zijn benoemd op basis van hun deskundigheid op accreditatiegebied, integriteit en onafhankelijkheid. De commissie heeft als taak om het bestuur te adviseren over het verlenen van accreditaties. Daarnaast heeft zij de bevoegdheid om het bestuur te adviseren over schorsingen en intrekkingen van accreditaties.

Na zes jaar lid te zijn geweest, heeft prof. dr. Bert Bakker in 2023 afscheid genomen van de commissie accreditaties. De RvA is de heer Bakker zeer erkentelijk voor zijn bijdragen aan de kwaliteit van de adviezen van de commissie accreditaties. Op 1 juni 2023 is prof. dr. Hans Kristian Ploos van Amstel als opvolger van Bert Bakker benoemd als lid van de commissie accreditaties.

College van voorzitters bezwarencommissie

Bij bezwaren tegen een beslissing van het bestuur van de RvA wordt een lid van dit college ingeschakeld. De leden van dit college zijn strikt onafhankelijk.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De RvA moet voldoen aan de relevante bepalingen van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de Europese Verordening 765/2008. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) houdt daar toezicht op. Elke vijf jaar vindt een wettelijke evaluatie plaats van de RvA als zelfstandig bestuursorgaan.

Voor controle op de inhoudelijke kant van het werk kan het ministerie van EZK vertrouwen op de peer evaluations vanuit de European Co-operation for Accreditation (EA), die de RvA eens per vier jaar ondergaat. Hierbij wordt de RvA beoordeeld tegen de ISO/IEC 17011.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen en de bedrijfsvoering van de RvA. Op 22 juni 2023 zijn beide bestuurders, Roeland Nieuweboer (bestuursvoorzitter) en Joep de Haas (bestuurslid) voor vier jaar herbenoemd. Het tweehoofdige bestuursteam wordt onder andere geadviseerd door het Strategisch Adviesforum, de gebruikersraad en het RvA Onpartijdigheidsoverleg.

Strategisch Adviesforum

Het Strategisch Adviesforum is in 2022 opgericht om themagericht met belanghebbenden in dialoog te gaan over bepaalde maatschappelijke opgaven. De samenstelling van deelnemers aan het Strategisch Adviesforum is deels wisselend, afhankelijk van het geagendeerde thema.

Een aantal van onze belanghebbenden nodigen wij uit voor iedere bijeenkomst: het ministerie van EZK, NEN, Fenelab, NVCi, de Vereniging van Schemabeheerders en vertegenwoordigers van de medische laboratoria. Naast de vaste leden kunnen ook andere belanghebbenden bij bijeenkomsten aanschuiven als zij affiniteit met het gekozen thema hebben.

In 2023 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in het teken van duurzaamheid.

Gebruikersraad

De gebruikersraad bestaat uit vertegenwoordigers van onze directe klanten en adviseert de RvA over de tarieven, de servicegraad en de kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast hebben we de gebruikersraad geïnformeerd over de digitaliseringsprojecten die in (door)ontwikkeling zijn. Ook zijn onderwerpen als business development en gezamenlijke ontwikkeltrajecten met klanten aan de orde gekomen, de krapte op de arbeidsmarkt, de pilot ‘Aangekondigde uitbreidingsaanvragen’ en de stand van zaken van het programma Informatiegestuurd Werken.

Onpartijdigheidsoverleg

Het is belangrijk dat de RvA onpartijdig is in haar handelen. Het betrekken van belanghebbenden bij het proces voor het borgen van de onpartijdigheid sluit aan bij de norm waaraan de RvA moet voldoen; de ISO/IEC 17011. In 2022 is, vanwege de herziene opzet van het (voormalig) Adviespanel Belanghebbenden, het Onpartijdigheidsoverleg als pilot ingesteld om de onpartijdigheid van de RvA te toetsen en het bestuur hierover te adviseren. De pilotfase van de herziene opzet is in 2023 geëvalueerd. Daarbij is vastgesteld dat de pilot geslaagd is en het Onpartijdigheidsoverleg de komende jaren een vervolg krijgt.

Multilateral Agreement Committee van EA

Om ondertekenaar van de Multilateral Agreement (MLA) van EA te blijven, moet de RvA aan de eisen van de Europese Verordening 765/2008 en de internationale norm ISO/IEC 17011 voldoen.

Elke vier jaar wordt de RvA door een onderzoeksteam van EA in de vorm van een peerreview beoordeeld. In 2021 heeft voor het laatst een peerreview plaatsgevonden, met positieve uitkomsten. Eind 2025 staat een volgende peerreview gepland.

Leden van bestuursorganen en adviescommissies

In dit overzicht staan de samenstellingen van de bestuursorganen en adviesgremia op 1 maart 2024.

Raad van toezicht

 • Yvonne van Rooy (voorzitter)

2e termijn tot 1 december 2024

 • ir. Ineke Mastenbroek (vicevoorzitter)

3e termijn tot 14 maart 2025

 • Jaap van den Heuvel

3e termijn tot 1 augustus 2026

 • Ron de Mos

2e termijn tot 15 oktober 2026

 • Peter van Rhede van der Kloot

3e termijn tot 31 augustus 2026

Het verslag van de raad van toezicht over 2023 staat in het Financieel verslag 2023 van de RvA, dat is te downloaden van rva.nl/jaarverslagen. In dit verslag staat ook meer informatie over de leden van de raad van toezicht en hun nevenfuncties.

Raad van bestuur

 • Mr. Roeland Nieuweboer (voorzitter)
 • Mr. Joep de Haas (lid)

Commissie accreditaties

 • Kees Pasmooij (voorzitter)
 • Guillaume Counotte
 • dr. Hans Kristian Ploos van Amstel
 • dr. Mariëlle Stoelinga
 • dr. ir. Petra de Weerd-Nederhof

College van voorzitters bezwarencommissie

 • Aniel Pahladsingh
 • Arend Koenes

Gebruikersraad

 • Sylvia Bruisten (medische laboratoria)
 • Jörgen van den Ende MBA (Fenelab)
 • Ties Joosten (Fenelab)
 • Olaf van Panhuys (NVCi)
 • Wim van Vreeswijk (NVCi)
 • Vacature (medische laboratoria)

RvA Onpartijdigheidsoverleg

 • ir. Ineke Mastenbroek, vicevoorzitter raad van toezicht RvA (voorzitter)
 • Kees Pasmooij, commissie accreditaties (RvA)
 • Arend Koenes (college van voorzitters bezwarencommissie)
 • drs. Anne-Mieke Den Teuling (Ministerie van EZK)
 • Vacature (Fenelab)
 • Nic Hendriks (NVCi)
 • Ruben Baumgarten (medische laboratoria)
 • Frans Stuyt (VvS)

Strategisch Adviesforum

Vaste deelnemers van het Strategisch Adviesforum zijn vertegenwoordigers van het Ministerie van EZK, NEN, NVCi, Fenelab, de medische laboratoria en de Vereniging van Schemabeheerders. Afhankelijk van het thema kunnen andere belanghebbenden hierbij aansluiten.

“Graag bedanken we alle leden en deelnemers voor hun inzet en waardevolle adviezen in 2023”

Interessante artikelen