Financieel overzicht

De RvA is een private stichting. We hebben zowel statutair als op grond van de Europese Verordening 765/2008 geen winstdoelstelling.

Onze onafhan­kelijkheid is geborgd via de Wet aanwijzing natio­nale accreditatie-instantie en door een gedegen governance structuur met een raad van toezicht, commissie accreditaties, college van voorzitters bezwarencommissie, onpartijdigheidsoverleg, en gebruikersraad.

Wij borgen onze onafhankelijkheid ook door een gezonde vermogenspositie. Daarmee zijn we weer­baar voor financiële risico’s die kunnen ontstaan, bijvoorbeeld als klanten zouden besluiten om de accreditatie te beëindigen. Ook kunnen we daarmee onvoor­ziene omstandigheden opvangen, zoals de gevolgen van de coronapandemie.

Jaarrekening

Onderstaande cijfers zijn als samenvatting overgenomen uit de vastgestelde jaarrekening 2023. De volledige jaarrekening kun je downloaden via op http://www.rva.nl/jaarverslagen of bij de RvA opvragen via communicatie@rva.nl.

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. Sinds 2018 wordt de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ (RJ 640) gehanteerd.

 

Per 31 december 2023 bedraagt het weerstandsvermogen (eigen vermogen -/-bestemmingsfonds) 3.324.341 euro. Per saldo neemt het weerstands­vermogen af met 38.819 euro. Per ultimo 2022 bedroeg het weerstandsvermogen 3.363.160 euro.

Interessante artikelen